Wybór strategii w oparciu o analizę problemu i celów dla projektu „Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego”

W

Jeśli chcesz wskazać kluczowe problemy, którym ma zaradzić przeprowadzony przez Ciebie projekt, wykonaj analizę problemu, zamień aspekty negatywne w pozytywne za pomocą analizy celów i wskaż możliwości zajęcia się tą sytuacją za pomocą analizy strategii.

Przedstawiony poniżej przykład jest ilustracją dla analizy problemu, analizy celów i analizy strategii, które były omawiane jako poszczególne części matrycy logicznej w artykule pt. Matryca logiczna. Przekonaj się w jaki sposób powstała ich wizualizacja za pomocą tzw. „drzewa”.

Kompletny tekst: Wybór strategii w oparciu o analizę problemu i celów dla projektu „Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego”

Okładka

Wybór strategii w oparciu o analizę problemu i celów dla projektu "Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego"

Spis treści

Spis treści


Wstęp
1. Analiza istniejącej sytuacji. Identyfikacja kluczowych problemów
2. Identyfikacja przyczyn problemu
3. Wskazanie głównych skutków problemu
4. Zamiana aspektów negatywnych w pozytywne. Określenie celów
5. Analiza strategii
Spis rysunków

Wstęp

Wstęp


Sprawna i efektywna administracja samorządowa wywiera istotny wpływ na wzrost gospodarczy, a także rozwój regionów i państwa jako całości. Ponadto zaspokajane są potrzeby obywateli, co przyczynia się do harmonijnego współdziałania społeczności lokalnej i władzy formalnej. Nie byłoby to jednak możliwe bez wykwalifikowanych urzędników JST. To oni poprzez szczere zainteresowanie sprawami klientów, posiadane kompetencje, odpowiednią motywację, świadomość misji i poczucie obowiązku mogą świadczyć wysokiej jakości usługi.

Wagę tego zagadnienia doceniła Unia Europejska, stawiając na wzmocnienie potencjału administracji publicznej poprzez inwestycję w kadry w niej zatrudniane. W ramach Priorytetu V Dobre rządzenie przewidziano wspieranie działów kadr w jednostkach samorządowych, wdrażanie nowych metod zarządzania zasobami ludzkimi, a także wyposażenie kadr w kompetencje konieczne do realizacji stojących przed nimi wyzwań.

Zadanie pt. „Kompetencje i potrzeby szkoleniowe JST” realizowane jako część większego projektu o nazwie „Skuteczna administracja szansą na zrównoważony rozwój”, pozwoli odpowiedzieć przynajmniej na część potrzeb. Celem tego zadania (nazywanego dalej projektem) jest podniesienie jakości usług w 9 JST biorących udział w projekcie. Zostanie on osiągnięty przez wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej urzędów, jak też rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników urzędów.

Przygotowanie tak złożonego przedsięwzięcia wymaga zastosowania spójnej metodologii, aby osiągnąć założone cele. Cały projekt zostanie zaplanowany w oparciu o narzędzia właściwe metodologii zarządzania cyklem projektu – Project Cycle Management (PCM). Jest to zestandaryzowana metoda wykorzystywana w przypadku funduszy unijnych. Opiera się na matrycy logicznej, której początki sięgają lat 60-tych XX wieku (zob. Tkaczyński, Świstak i Sztorc 2011: 24). Było to podejście metodologiczne zmierzające do poprawy systemów planowania i kontroli projektów, które w kolejnych latach ewoluowało. W latach 90-tych XX w. Komisja Europejska zaadaptowała tę metodę, stosując ją przy przygotowaniu i realizacji projektów w Unii Europejskiej. Nadano jej nazwę: zarządzanie cyklem projektu.

Zgodnie z tym podejściem do pełnego zdefiniowania projektu prowadzą fazy analizy i planowania, do których należą m.in. analiza problemu (kluczowe problemy, zagrożenia i możliwości), analiza celów (określenie celów wynikających z problemu, wskazanie środków prowadzących do celu), analiza strategii (określenie różnych strategii prowadzących do celu, wybór strategii, celów nadrzędnych i celów projektu).

W pierwszym rozdziale poddano analizie obecną sytuację i określono kluczowe problemy z punktu widzenie klienta JST. W kolejnych dwóch rozdziałach zidentyfikowano przyczyny problemów oraz ich główne skutki. W rozdziale czwartym podjęta została próba wskazania sposobów prowadzących do ich rozwiązania, a więc zmiany aspektów negatywnych w pozytywne. Na końcu przedstawiono cztery różne strategie postępowania, które doprowadziłyby do poprawy istniejącej sytuacji. W oparciu o uwarunkowania zewnętrzne zdecydowano o wyborze jednej z nich.

To jest fragment tekstu. Wykup 21-dniowy dostęp do całej treści. Wykorzystaj go do napisania własnego dokumentu. Kompletny tekst liczy 23 176 znaków. Pełne prawa autorskie do dokumentu przysługują portalowi JakNapisac.com.

Dodaj do koszyka

Formularz zamówienia

NazwaPrzelew
Dostęp do treści: Wybór strategii w oparciu o analizę problemu i celów dla projektu Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego29 zł
Anuluj

Logowanie