Regulamin – Program partnerski

R

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu partnerskiego pod adresem https://przyklady.jaknapisac.com/ (zwanego dalej Programem) jest Administrator serwisu Przyklady.JakNapisac.com. Każda osoba fizyczna lub inny podmiot zakwalifikowany do udziału w Programie jest Partnerem Organizatora.
 2. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które już są Partnerami mają obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, gdyż nabycie statusu Partnera jest jednoznaczne z wyrażeniem bezwarunkowej zgody na zasady przewidziane w jego treści.
 3. Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie poprzez złożenie stosownego oświadczenia Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie w serwisie.
 4. Organizatorowi służy prawo jednostronnego i natychmiastowego zablokowania udziału Partnera w Programie lub zakończenia współpracy z Partnerem w przypadku niestosowania się przez Partnera do postanowień Regulaminu jak i decyzji Organizatora.

§ 2. Status partnera

 1. O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będące rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych, które mają ukończony 18 rok życia oraz osoby w wieku powyżej 16 lat, lecz tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych (np. rodziców czy opiekunów) wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.
 2. O status Partnera mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 3. Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja na stronie https://przyklady.jaknapisac.com/.

§ 3. Zadania partnera

 1. Zadaniem Partnera jest zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży płatnego dostępu do treści na stronie https://przyklady.jaknapisac.com/. Może tego dokonać poprzez zapraszanie osób trzecich do dokonywania zakupów.
 2. Warunkiem niezbędnym do uznania danego klienta strony za osobę poleconą przez danego Partnera jest to, aby taka osoba weszła na stronę Organizatora w wyniku aktywowania specjalnego linku partnerskiego udostępnionego Partnerowi. Pozwoli to na przypisanie w bazie danego klienta do konkretnego Partnera, od czego w efekcie uzależnione jest nabywanie przez Partnerów korzyści z tytułu udziału w Programie.
 3. Link partnerski może być udostępniany przez Partnera potencjalnym klientom w dowolny sposób, jednak nie może to powodować naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też: nie może nosić znamion spamu (masowa wysyłka wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzą), nie może nosić znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej oraz nie może naruszać prawa do prywatności osób, którym link jest przekazywany.

§ 4. Prowizja

 1. Wysokość prowizji wynosi 20% od sprzedaży dostępu do płatnej treści strony wykonanej dzięki linkowi polecającemu Partnera.
 2. Pliki cookies polecającego są ważne 3 dni.
 3. Wypłata prowizji następuje na żądanie Partnera, nie wcześniej jednak niż osiągnie próg wypłaty w wysokości 50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Logowanie