Notatka służbowa z oceny międzyokresowej pracownika

N

Zobacz przykład notatki służbowej z oceny międzyokresowej pracownika.

NOTATKA SŁUŻBOWA
Z OCENY MIĘDZYOKRESOWEJ PRACOWNIKA

ZA OKRES OD …………….. DO ………………

Dane Ocenianego:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Jednostka organizacyjna:
Data zatrudnienia:
Dane Oceniającego:
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Jednostka organizacyjna:
Obszary szczególnie dobrze realizowane Obszary wymagające poprawy
Poziom realizacji wyznaczonych indywidualnych zadań
oraz celów rozwojowych
Możliwe sposoby poprawy dotychczasowych wyników
Powyższa ocena została omówiona przez Oceniającego i Ocenianego:
Miejsce i data: ………………………………………………………………………………………………
Oceniał(a):

………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, podpis)
Ocenę bezpośredniego przełożonego (Oceniającego) przyjąłem (przyjęłam) do wiadomości

………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, podpis)

Logowanie