Arkusz Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS) – przykład

A

Zobacz jak wygląda Arkusz Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS). Jest to narzędzie służące do przeprowadzenia oceny jakości szkolenia oraz pomocne podczas pisania sprawozdania z jego realizacji.

Kompletny tekst: Arkusz Indywidualnej Oceny Szkolenia (AIOS)

ARKUSZ INDYWIDUALNEJ OCENY SZKOLENIA (AIOS)

Nazwa szkolenia: Data szkolenia:
Forma spotkania: ❑ wykład

❑ warsztat ❑ seminarium

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Państwa uwagi pomogą ocenić skuteczność i atrakcyjność odbytego szkolenia oraz mogą wpłynąć na podniesienie poziomu jego jakości w kolejnych edycjach. Wypełnione ankiety należy przekazać osobie prowadzącej szkolenie.

Posługując się skalą od 1 do 5 (gdzie: 1 – bardzo słabo, 5 – bardzo dobrze) oceń szkolenie i jego poszczególne elementy poprzez zakreślenie właściwej odpowiedzi. Jeśli jakieś zagadnienie nie dotyczy danego szkolenia, pozostaw puste pole.

1. INFORMACJE POPRZEDZAJĄCE SZKOLENIE

Czy przed rozpoczęciem szkolenia otrzymał(a) Pan (Pani) od swojego kierownika stosowne informacje na temat jego programu?
TAK
NIE
Jeśli otrzymał(a) Pan (Pani) od kierownika stosowne informacje, to w jakim stopniu były one pomocne w uświadomieniu sobie związku szkolenia z wykonywaną pracą? 1 2 3 4 5

2. PROGRAM SZKOLENIA

Użyteczność przekazanej wiedzy w odniesieniu do wykonywanych zadań 1 2 3 4 5
Zdobycie nowej wiedzy i rozwinięcie nowych umiejętności 1 2 3 4 5
Dobór tematyki szkolenia dla Pana (Pani) potrzeb 1 2 3 4 5
Liczba zajęć praktycznych 1 2 3 4 5
Czas trwania szkolenia 1 2 3 4 5
Czy szkolenie spełniło Pana (Pani) oczekiwania 1 2 3 4 5

3. METODY KSZTAŁCENIA

Sesje w formie wykładu 1 2 3 4 5
Dyskusje w grupach 1 2 3 4 5
Studia przypadków 1 2 3 4 5
Odgrywanie ról 1 2 3 4 5
Ćwiczenia praktyczne 1 2 3 4 5
Projekcja wideo i środki audiowizualne 1 2 3 4 5
Materiały szkoleniowe w formie pisemnej 1 2 3 4 5
Inne: ……………………… 1 2 3 4 5

4. MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Użyteczność materiałów szkoleniowych wykorzystywanych w czasie kursu 1 2 3 4 5
Jakość materiałów szkoleniowych 1 2 3 4 5
Przejrzystość, czytelność i przystępność informacji 1 2 3 4 5

5. OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIE

Przygotowanie merytoryczne prowadzącego 1 2 3 4 5
Sposób przekazania informacji 1 2 3 4 5
Udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na pytania uczestników 1 2 3 4 5
Umiejętność organizacji i prowadzenia zajęć 1 2 3 4 5
Utrzymanie właściwego tempa szkolenia 1 2 3 4 5
Zachęcenie do dyskusji 1 2 3 4 5
Umiejętność tłumaczenia trudnych kwestii 1 2 3 4 5
Dbanie o dobrą atmosferę podczas szkolenia 1 2 3 4 5

6. ORGANIZACJA SZKOLENIA

Sala (wielkość, oświetlenie itp.) 1 2 3 4 5
Wyposażenie sali (rzutnik, laptop, tablica itp.) 1 2 3 4 5
Liczba i długość przerw 1 2 3 4 5
Wyżywienie (przerwy kawowe, obiad) 1 2 3 4 5

7. UWAGI I SUGESTIE

Jeszcze tylko chwila. Teraz poprosimy Państwa o sformułowanie własnych uwag i sugestii dotyczących szkolenia.

Omówienia jakich zagadnień brakowało Pana (Pani) zdaniem na tym szkoleniu?
Co najbardziej podobało się Panu (Pani) w szkoleniu?
Co najmniej podobało się Panu (Pani) w szkoleniu?

Dziękujemy za udzielone odpowiedzi!


Logowanie